The today and tomorrow of autoclaved aerated concrete
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
 
2
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów CEBET
 
 
Publication date: 2017-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 22(5) 358-370 (2017)
 
 
REFERENCES (45)
1.
A. Paprocki, Betony komórkowe, Arkady, Warszawa, 1966.
 
2.
H. Jatymowicz, J. Siejko, G. Zapotoczna-Sytek, Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego, Arkady, Warszawa 1980.
 
3.
S. Balkovic, G. Zapotoczna-Sytek, Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Zastosowanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.
 
4.
Materiały informacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Stowarzyszenie Producentów Betonów w Polsce (SPB), Firm produkcyjnych ABK w Polsce.
 
5.
M. Włodarczyk, G. Zapotoczna-Sytek, Pół wieku działalności COBRPB CEBET w dziedzinie technologii betonu i prefabrykacji betonowej. Prace CEBET nr. 32.2004. s.11.
 
6.
G. Zapotoczna-Sytek, Rozwój Autoklawizowanego betonu komórkowego na tle 20 Konferencji ”Jadwisińskich”, Materiały 20. Konferencji Naukowo- -Technicznej Jadwisin 2006. Serock, 2006. s. 389.
 
7.
G. Zapotoczna, M. Soboń, 60 lat betonu komórkowego. Historia i przyszłość., 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete „Securing a sustainable future” to be held …Bydgoszcz, Poland, September 14-17, 2011.
 
8.
M. Haas, The future of AAC – from a material scientist’s point of view, Autoclaved Aerated Concrete – Limbachiya and Roberts (eds) Taylor&Francis Group, p. 187, London 2005.
 
9.
K. Łaskawiec, L. Misiewicz, Właściwości użytkowe elementów murowych z ABK. Materiały Budowlane, 9, 60 (2014).
 
10.
L. Misiewicz, Krajowy rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2016 r. Materiały Budowlane, 4, 2 (2017).
 
11.
Materiały Konferencji Bydgoskiej 2011.
 
12.
C. A. Fudge, J. N. Hacker, UK housing and climate change: performance evaluation using AAC, Autoclaved Aerated Concrete – Limbachiya and Roberts (eds) Taylor&Francis Group, p.131, London 2005.
 
13.
K. Łaskawiec, E. Górecka, L. Misiewicz, Kształtowanie przewodności cieplnej betonu komórkowego w zależności od stopnia zawilgocenia, Materiały Budowlane, 3, 36 (2016).
 
14.
Wittmann (ed), Advances in Autoclaved Aerated Concrete, Balkema, Rotterdam, 1992.
 
15.
R. Janiak, H+H dBlok – element Systemu Budowy H+H przeznaczony do ścian tłumiących hałas, Materiały Budowlane, 4, 9 (2017).
 
16.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wraz z późniejszymi zmianami.
 
17.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09. 03. 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, zwane Construction Products Regulation (CPR), Dz. U. UE L88 z dnia 04.04.2011r.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach wraz z późn. zm.
 
19.
W. Nocuń-Wczelik, Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów wapniowych, Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika, s. 59, Kraków 1999.
 
20.
P. Gębarowski, B. Górska, A. Michalik, G. Zapotoczna-Sytek, M. Gawlicki, Autoklawizowany beton komórkowy – materiał przyjazny dla człowieka i środowiska, 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete „Securing a sustainable future” to be held …, September 14-17, Bydgoszcz, Poland 2011.
 
21.
E. Grabowska, Wpływ zeolitu na hydratację cementu i jego właściwości, AGH Kraków 2016.
 
22.
K. Łaskawiec, P. Gębarowski, G. Zapotoczna-Sytek, J. Małolepszy, Fly ashes of new generation as a raw material to the production of autoclaved aerated concrete (AAC), 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete „Securing a sustainable future” to be held …, p. 119, September 14-17, Bydgoszcz, Poland 2011.
 
23.
G. Zapotoczna-Sytek, K. Łaskawiec, P. Gębarowski, J. Małolepszy, J. Szymczak, ICiMB, Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego, Monografi a, Wydawnictwo Instytut Śląski 2013.
 
24.
K. Łaskawiec, P. Gębarowski, J. Małolepszy, Infl uence of Fluidized Ashes on Properties of Autoclaved Aerated Concrete, ACI Materials Journal, 113, 4, 409 (2016).
 
25.
K. Łaskawiec, M. Piotrowicz, P. Zając, Zastosowanie ABK z recyklingu do wytwarzania betonu zwykłego, Materiały Budowlane, 12, 49 (2015).
 
26.
G. Zapotoczna-Sytek, J. Małolepszy, Zrównoważony rozwój, a proces wytwarzania i stosowania elementów z betonu komórkowego, s. 867, Dni Betonu – tradycja i nowoczesność, Wisła 13-15 października 2008.
 
27.
Construction Law Act of 7 July 1994 (DzU of 2006 no. 156, item 1118 as amended).
 
28.
Atomic Law Act of 29 November 2000 (DzU of 2007 no. 42, item 276 as amended).
 
29.
L. Brunarski, Budowanie z betonu komórkowego. Poradnik. Wyd. Stowarzyszenie Producentów Betonów, s. 32, Warszawa, 2005.
 
30.
G. Zapotoczna – Sytek, K. Mamont Cieśla, K. Lubińska, T. Rybarczyk, Mit o promieniotwórczości autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) – jak jest naprawdę?, 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete „Securing a sustainable future” to be held …, September 14-17, Bydgoszcz, Poland 2011.
 
31.
G. Zapotoczna-Sytek, P. Jarszewski, B. Babiński, Wpływ techniki odsiarczania spalin na właściwości odpadów paleniskowych. Wyd. Prace COBRPB Cebet, zeszyt nr 28. Warszawa 1996.
 
32.
Z. Giergiczny, M. Gawlicki, Popiół lotny do betonu - nowelizacja normy EN 450, Budownictwo·Technologie·Architektura, lipiec-wrzesień 2005.
 
33.
E. Tkaczewska E. Wpływ właściwości fi zykochemicznych krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji cementu, Praca doktorska AGH, 2007.
 
34.
G. Zapotoczna-Sytek, K. Łaskawiec, J. Małolepszy, Fly ashes of new generation for the production of autoclaved aerated concrete, Non-traditional cement & concrete III: proceedings of the international symposium, p. 803, Brno 2008.
 
35.
N. Narayanan, K. Ramamurthy, Structure and properties of autoclaved aerated concrete: a review, CCR, 30, 457 (2000).
 
36.
Badania nad uzyskaniem autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości poniżej 300kg/m3 o wysokiej izolacyjności cieplnej Sprawozdanie COBRPB CEBET, Warszawa 2009.
 
37.
J. Małolepszy, W. Pichór, Beton komórkowy XXI wieku. Materiały Budowlane 4, 8 (2001).
 
38.
J. Małolepszy, W. Pichór, Możliwości wytwarzania autoklawizowanego komórkowego odmiany 300, s. 297, Konferencja Naukowo-Techniczna, Olsztyn-Lańsk 2002.
 
39.
M. Skorniewska, M. Abramowicz, G. Zapotoczna, Domieszki chemiczne, a procesy fi zykochemiczne zachodzące przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego, Prace ICiMB nr 12, s. 88, 2013.
 
40.
prEN 197-1 rev Cement - Part 1: Composition, specifi cations and conformity criteria for common cements, June 2014.
 
41.
Patent nr 207649 Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego.
 
42.
K. Łaskawiec, Wpływ fl uidalnych popiołów z węgla brunatnego na skład fazowy i właściwości betonu komórkowego, AGH Kraków 2011.
 
43.
W. Pichór, Właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego z dodatkiem mikrosfer glinokrzemianowych, Cement Wapno Beton, 79, 1 (2012).
 
44.
Rola xonotlitu i girolitu w kształtowaniu struktury i mikrostruktury betonu komórkowego, Sprawozdanie ICiMB Centrum Badań Betonów CEBET i AGH, Warszawa 2012.
 
45.
A. Różycka, Ł. Kotwica, J. Małolepszy, Synthesis of single phase gyrolite in the CaO−quartz−Na2O−H2O system; Materials Letters, 120, 166 (2014).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top