Study on the impact of fluidized bed ash processed by carbonation on mechanical properties of cement mortar
 
More details
Hide details
1
Główny Instytut Górnictwa, Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami, Katowice
 
 
Publication date: 2016-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(4) 265-273 (2016)
 
 
REFERENCES (22)
1.
Ev aluation of Processes for Post Combustion Control of Emissions from Circulating Fluidized-Bed Power Plants. EPRI, Palo Alto, CA: 2003.
 
2.
De velopments in Circulating Fluidized-Bed Combustion Technology. EPRI, Palo Alto, CA: 2009.
 
3.
De velopments in Circulating Fluidized-Bed Combustion Technology. EPRI, Palo Alto, CA: 2009. 3. Co al Ash: Characteristics, Management, and Environmental Issues. Technical Results, Program: Coal Combustion Products. EPRI, Palo Alto, CA: 2009.
 
4.
N . Moreno, X. Querol, J.M. Andres, K. Stanton, M. Towler, H. Nugteren, M. Janssen-Jurkovicova, R. Jones “Physico-chemical characteristics of European pulverized coal combustion fl y ashes”, Fuel 84 (2005) 1351-1363.
 
5.
Z.Giergiczny, „Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu własności współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych” Monografi a 325, Seria Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
 
6.
PN -EN 450-1:2012. Popiół lotny do betonu. Część 1: Defi nicje, specyfi kacje i kryteria zgodności.
 
7.
PN -EN 206:2014-04. Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
8.
PN-EN 197 – 1: 2011 Cement; Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 
9.
E .J. Anthony, D.L. Granatstein “Sulfation phenomena in fluidized bed combustion systems” Prog Energ Combust 27 (2001) 215-236.
 
10.
J.D. Bapat, Mineral Admixtures in Cement and Concrete. CRC Press, Boca Raton 2013.
 
11.
E.J. Anthony, L. Jia, Y. Wu, M. Caris, CFBC Ash Hydratation Studies. International Ash Utilization, Center for Aplied Energy Reaserch. Universitiy of Kentucky, 2003.
 
12.
J.Baron, C. Douvare “Technical and economical aspects of the use of limestone fi ller additions in cement” World Cem. 18 (1987) 100-104.
 
13.
T . Matschei, B. Lothenbach, F.P. Glasser “The AFm phase in Portland cement” Cem Concr Res 37 (2007) 118-130.
 
14.
T . Matschei, B. Lothenbach, F.P. Glasser, “The role of calcium carbonate in cement hydration” Cem Concr Res 37 (2007) 551-558.
 
15.
W.Kurdowski, Chemia cementu i betonu. PWN/Polski Cement, Kraków 2010.
 
16.
T. K. Sherwood, R.L. Pigford, C.R. Wilke, Mass Transfer. McGraw-Hill, New York 1975.
 
17.
J. N. Butler, Carbon Dioxide Equilibria and Their Applications., MI: Lewis Publishers, Chelsea 1991.
 
18.
J. M. Łączny, S. Iwaszenko, K. Gogola, A. Bajerski, T. Janoszek, A. Klupa, M. Cempa-Balewicz, „Badanie możliwości przetwarzania ubocznych produktów spalania z kotłów fl uidalnych do produktu pozbawionego wolnego tlenku wapnia” submitted to J. Sust. Min.
 
19.
M . Stec, A. Tatarczuk, L. Więcław-Solny, A. Krótki, M. Ściążko, S. Tokarski “Pilot plant results for advanced CO2 capture process using amine scrubbing at the Jaworzno II Power Plant in Poland” Fuel 151 (2015) 50-56.
 
20.
PN -S-96035:1997. Drogi samochodowe - Popioły lotne.
 
21.
K.Bąk, Rocznik naukowo dydaktyczny. Prace Geografi czne 14, 131- 139 (1992).
 
22.
PN -EN 196-1. Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top