Large panels buildings – the possibilities of modern precast industry
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2017-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 22(5) 414-425 (2017)
 
 
REFERENCES (12)
1.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz 1422).
 
2.
PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PKN.
 
3.
PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 
4.
W. Derkowski, A. Cholewicki, M. Niesyczyński, P. Skupień, Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 3 - Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany. Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, 2017.
 
5.
P. Skupień, M. Niesyczyński, W. Derkowski, Ściany warstwowe - efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji, Materiały Budowlane 2017/4, 30-32, DOI:10.15199/33.2017.04.0.
 
6.
A. Suikka, Precast concrete in housing, Prefabrication in Europe, Krakow 2007, 71-76.
 
7.
K. S. Elliott, C. Jolly, Multi-Storey Precast Concrete Framed Structures, Wiley-Blackwell, 2013.
 
8.
D. L. Mullett, Composite Floor Systems, Blackwell Science, 1998.
 
9.
A. Cholewicki, D. Zimny, Peikko Deltabeam fl oor beam - example of a modern element in the composite fl oor system, Inżynier Budownictwa 6 (2012) 96-97.
 
10.
W. Derkowski, M. Surma, Shear Capacity of Prestressed Hollow Core Slabs on Flexible Supports, Czasopismo Techniczne 2-B/2013 3-12.
 
11.
W. Derkowski, P. Skalski, New concept of Slimfl oor with prestressed composite beams, Procedia Engineering 193 (2017), 176-183.
 
12.
T. Friedrich, R. Klein-Holte, Flexurally Rigid Support of Prestressed Hollow Core Slabs with Post-tensioned Beams, Proceedings of the fi b Symposium 2017, Maastricht, The Netherlands, 1137-1146.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top