The front of the thermal decomposition of the limestone
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Akademia Góniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Publication date: 2012-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(2) 109-115 (2012)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The authors wish to thank Ryszard Gajerski Ph.D. from Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology of Stanisław Staszic Name for his assistance in performance of thermal analysis and discussion of the results. Simultaneously the authors wish to thank the Polish Ministry of Science and Higher Education for their fi nancial support, in the form of a grant recorded in AGH University of Science and Technology under the registration number 18.18.160.977.
 
REFERENCES (20)
1.
S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wyd. Geologiczne, str. 152-157, Warszawa 1986.
 
2.
P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, str. 129-140, Wydawnictwa AGH, Kraków 2007.
 
3.
R. Lech, Porównanie czasu dekarbonatyzacji wybranych wapniowych surowców węglanowych. Część I: Własności fi zykochemiczne i mikrostruktury, Materiały Ceramiczne, 3, 89-96 (2003).
 
4.
R. S. Boynton, Chemistry and technology of lime and limestone, pp. 3-4, 132-164, John Wiley and Sons Inc., New York, London, Sydney 1966.
 
5.
St. Bretsznajder, O przebiegu reakcji typu Aciało stałe + Bgaz  Cciało stałe; in E. Błasiak et al.; Kataliza i katalizatory, pp. 329-362, PWT, Warszawa 1952.
 
6.
F. P. Glasser, Kinetics of cement making reactions, 8th ICCC Rio de Janeiro, vol.VI, pp. 15-32, 1986.
 
7.
F. P. Glasser, Reactions occurring during cement making; in Barnes, P. (edit.); Structure and performance of cements, pp. 70-75, APS, New York, London 1983.
 
8.
A. W. D. Hills, The mechanism of the thermal decomposition of calcium carbonate, 23, 297-320, Chem. Eng. Sc. (1968).
 
9.
D. Kunii, O. Levenspiel, Fluidization engineering, Butterworth – Heinemann, An imprint of Elsevier, pp. 449 – 479, Boston 1991.
 
10.
J. Szekely, J. W. Evans, H. Y. Sohn, Gas – solid reactions; pp. 125-128, Academic Press, New York, San Francisco, London 1976.
 
11.
A. Burghardt, G. Bartelmus, Inżynieria reaktorów chemicznych, t. II, pp. 330-350, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
12.
G. Seidel, H. Huckauf, J. Stark, Technologie des ciments, chaux, plâtre, pp. 32-38, Edit. Septima, Paris 1980.
 
13.
J. Khinast, G. F. Krammer, Ch. Brunner, G. Staudinger, Decomposition of limestone: the infl uence of CO2 and particle size on the reaction rate, Chem. Eng, Sc., 51, 623-634, (1996).
 
14.
R. Lech, Termiczny rozkład wapieni: transport masy i ciepła, Ceramika, 105, 83-99, Kraków 2008.
 
15.
R. Lech, Model matematyczny dysocjacji termicznej kulistego ziarna wapienia z uwzględnieniem skurczu, Część I: Układ równań modelu, Cement Wapno Beton, 5, 257-269 (2011).
 
16.
R. Lech, Właściwości wapieni i produktu ich dysocjacji termicznej. Część I. Wapienie, Cement Wapno Beton, 3, 148-160 (2011).
 
17.
K. Borowiec, Badanie kształtu frontu reakcji dysocjacji termicznej walcowych i sześciennych brył wapienia w funkcji czasu reakcji, Praca magisterska, AGH Kraków 2011.
 
18.
R. Lech, J. Obłąkowski, Sposób analizy termicznej oraz urządzenie do analizy termicznej, Patent PL 209221 B1; 13.04.2004.
 
19.
Universal analysis – Operator’s manual; TA Instruments, pp. 6-34, February 1997, New Castle, DE.
 
20.
B. Staniszewski,Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne, str. 87-92, PWN, Warszawa 1979.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top