Basic properties of concrete and its durability
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2009-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 14(5) 245-254 (2009)
 
 
REFERENCES (16)
1.
C. A. Goslisch, Szkodliwe wpływy na przyrządzanie zaprawy i betonu z portland-cementu, czasopismo Architektura, 9 (1903).
 
2.
P. K. Mehta Durability - Critical Issues for the Future, Concrete International, 27-33, july 1997.
 
3.
PN-EN 206-1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
4.
PN-S-10040:1999: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 dotyczące warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.nr 63, poz.735 z dnia 30. V. 2000.
 
6.
Praca zbiorowa pod red. Baron J., Ollivier J-P.: La durabilité des bétons, Presse de l’ENPC, 1992.
 
7.
J. Olek, Betony wysokowartościowe - przegląd technologicznych doświadczeń w USA, materiały Konferencji Dni betonu - tradycja i nowoczesność, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Polski Cement, 91-112, Szczyrk 2002.
 
8.
M. Rőssler, I. Odler, Investigation on the relationship between porosity, structure and strength of hydrated portland cement pastes. I. Effect of porosity, Cem. Concr. Res., 15, 320-330 (1985).
 
9.
K. Flaga, Szczególne wymagania stawiane betonom konstrukcyjnym w mostownictwie, materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Wybrane problemy technologii betonu i konstrukcji betonowych, Politechnika Krakowska, 23-37, Kraków 1997.
 
10.
P-C Aïtcin, Béton haute performance, Eyrolles, Paris 2001.
 
11.
R. J. Torrent, A two-chamber vacuum cell for measuring the coeffi cient of permeability to air of the concrete cover on site, Materials and Structures, vol. 25, nr 150, 358-365, July 1992.
 
12.
PN-88/B-06250: Beton zwykły.
 
13.
J. Śliwiński, K. Witek, Metody oceny parametrów charakteryzujących wodoszczelność betonów, Inżynieria i Budownictwo, 10, 467-470 (1994).
 
14.
P. Jensen, Le problème de la durabilité des structures en béton confrontée à un environement particulièrement hostile, Annales de l’ITBTP, 505, 1992.
 
15.
K. Flaga, T. Rudka, Spostrzeżenia dotyczące przepuszczalności betonów mostowych przy badaniu ich wodoszczelności, materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej” Matbud, Politechnika Krakowska, 144-151, Kraków 2003.
 
16.
R. J. Torrent, A. Jornet, The Quality of thr Covercrete of Low-, Mediumand High Strength Concretes, Proc. ff the 2nd Int.Conf. on Durability of Concrete, ACI SP-126, Editor Malhotra V.M., 1147-1161, Montreal 1991.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top