Problemy wykorzystania odpadów w produkcji materiałów budowlanych w badaniach Zakładu Inżynierii Materiałowej IMMB w Opolu
 
More details
Hide details
1
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
 
 
Publication date: 2004-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 9(1) 229-232 (2004)
 
 
REFERENCES (12)
1.
B. Weryński, Trzydzieści lat Instytutu Przemysłu Wiążących Mate- riałów Budowlanych. Cement, Wapno, Gips, nr 11-12 (1984).
 
2.
K. Rajczyk, W. Kurdowski, Spoiwo belitowe o małym zużyciu ener- gii. Materiały budowlane - nowe kierunki w chemii i technologii. Mate- rialy konferencyjne, Kraków, 22-23 czerwca 1999.
 
3.
K. Rajczyk, J. Zaręba, A. Król, Wpływ rodzaju spoiwa na stopień immobilizacji metali ciężkich zawartych w szkodliwych odpadach, Mię- dzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekologiczno - energetyczne kie- runki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych", Lądek Zdrój, 25- 27 kwietnia 2001.
 
4.
K. Rajczyk, E. Giergiczny, II Konferencja Naukowo-Techniczna Su- rowce kaolinowe uprogu XXI wieku, Zamek CZOCHA Leśna k/Luba- nia 1998.
 
5.
K. Rajczyk, E. Giergiczny, M. Glinicki, Brttle Matrix Composites 5. CAMBRIDGE and WARSOW 1997.
 
6.
K. Rajczyk, E. Giergiczny, Szare w różowe - Waloryzacja popiołów lotnych z kotłów fluidalnych IX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki", Ustroń, 8-11 października 2002.
 
7.
E. Giergiczny, Wpływ rodzaju mikrowypełniacza mineralnego na wła- ściwości betonu samozagęszczalnego. Praca IMMB, Opole, grudzień.
 
8.
K. Rajczyk, E. Giergiczny. Wstępne badania mikrosfer z żużla pod kątem wykorzystania w budownictwie. Praca IMMB w Opolu, grudzień 1999.
 
9.
K. Rajczyk, E. Giergiczny, Metakaolin jako pucolanowy dodatek do produkcji materiałów budowlanych, Ceramika. Polski Biuletyn ceramicz- ny, Vol.76, 2003.
 
10.
K. Rajczyk, Opracowanie betonu specjalnego, tzw „dezaktywowa- nego" dla tworzenia nawierzchni terenów miejskich oraz dróg lokal- nych z betonu, Opracowanie IMMB 2001.
 
11.
K. Rajczyk, Mikropopioły jako nowy aktywny dodatek mineralny. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Popioły z ener- getyki", Międzyzdroje, 13-15 października 1999.
 
12.
K. Rajczyk, E. Giergiczny, Ocena przydatności popiołów fluidal- nych jako dodatku do cementu i betonu. Prace IMMB, Nr 33/34, Opole 2002.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top