Risk related to the assessment and verification of the constancy of performance of construction products. Analysis of the results of the tests of cementitious adhesives for ceramic tiles commissioned by Polish construction supervision authorities in 2016-2020
 
More details
Hide details
1
Research and Development Center, Atlas sp. z o.o., 2, Kilińskiego St., 91-421 Łódź, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-26
 
 
Cement Wapno Beton 25(6) 444-456 (2020)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analyzes the results of adhesion tests of cementitious adhesives to ceramic tiles, commissioned by construction supervision authorities in 2016-2020. A significant number of the tested cementitious adhesives did not meet the acceptance criteria. Following legal regulations, their manufacturer was obliged to withdraw the product from the market immediately. When assessing the compliance of the results with the requirements, the simple acceptance rule is applied. It means that the product is considered compliant only if the result met the threshold requirements. The results variability estimated from the measurement uncertainty is not taken under consideration. Possible situations in which the manufacturer correctly assessed and verified the constancy of performance [AVCP] of the cementitious adhesive, but the laboratory assessment was negative due to not including the variability resulting from measurement uncertainty, or the specificity of the multi-stage research methodology were discussed. The analysis of the test results was carried out according to the division into C1 and C2 class cementitious adhesives, and also according to the division into notified laboratories, where the tests were performed. When analyzing the number of products that meet or not the requirements, significant differences were found between laboratories carrying out tests commissioned by construction supervision authorities.
 
REFERENCES (35)
1.
L. Baraldi, World production and consumption of ceramic tiles. Ceram. World Rev. 30(133), 48-63 (2019).
 
2.
W. Hinrichs, The impact of measurement uncertainty on the producer’s and user’s risks, on classification and conformity assessment: an example based on tests on some construction products. Accred. Qual. Assur. 15, 289-296 (2010). https://doi.org/10.1007/s00769....
 
3.
G. B. Rossi, F. Crenna, A probabilistic approach to measurement-based decisions. Measurement 39, 101-119 (2006). https://doi.org/10.1016/j.meas....
 
4.
E. Szewczak, Ryzyko związane z niepewnością wyników badań i oceną zgodności wyrobów budowlanych. Materiały Budowlane 10, 73-75 (2011).
 
5.
OIML G 1-106 Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment. OIML, Paris (2012).
 
6.
E. Szewczak, A. Winkler-Skalna, L. Czarnecki, Sustainable Test Methods for Construction Materials and Elements. Materials 13(3), 606 (2020). https://doi.org/10.3390/ma1303....
 
7.
EN 12004:2007+A1:2012 Adhesives for Tiles—Requirements, Evaluation of Conformity, Classification, and Designation. CEN, Bruksela (2012).
 
8.
Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 89/106/EWG, OJEC, L40, 12-26 (1989).
 
9.
Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Regulation (EU) No305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, EU Comission, Brussels (2019).
 
10.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 2011, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L88, 5-43 (2011).
 
11.
EN 12004-1:2017 „Adhesives for Ceramic Tiles—Part 1: Requirements, Assessment, and Verification of Constancy of Performance, Classification, and Marking” (2017).
 
12.
M. Kulesza, J. Michalak, Changes in assessment and verification of constancy of performance of cementitious ceramic tiles adhesives over the last thirty years. Mater. Bud. 5, 2-6 (2020). https://doi.org/10.15199/33.20....
 
13.
ISO 13007-1:2014 „Ceramic tiles – Grouts and adhesive – Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesive”, ISO, (2014).
 
14.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, Komisja Europejska, Bruksela (2014).
 
15.
Y. Bai, P. A. M. Basheer, D.J. Cleland, A.E. Long, State-of-the-art applications of the pull-off test in civil engineering. Int. J. Struct. Eng. 1(1), 93-103 (2009). https://doi.org/10.1504/IJStru....
 
16.
E. Bonaldo, J. Barros, P. Lourenco, Bond characterization between concrete substrate and repairing SFRC using pull-of testing. Int. J. Adhes. Adhes. 25, 463–474 (2005). https://doi.org/10.1016/j.ijad....
 
17.
A.C. Lopes, I. Flores-Colen, L. Silva, Variability of the pull-off technique for adhesion strength evaluation on ceramic tile claddings. J. Adhes. 91, 768–791 (2015). https://doi.org/10.1080/002184....
 
18.
J. K. Felixberger, Polymer-Modified Thin-Bed Tile Adhesive. Institut De Promocio Ceramica, Castelló, (2008).
 
19.
M. Niziurska, Znaczenie właściwości płytek ceramicznych w zapewnieniu trwałości okładzin mocowanych zaprawami cementowymi. Prace ICiMB 14, 17–26 (2013).
 
20.
K. Nosal, M. Niziurska, M. Wieczorek, Wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie przeznaczonej do sezonowania zapraw klejowych do płytek na ich przyczepność. Prace ICiMB 23, 61–70 (2015).
 
21.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
 
22.
Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.).
 
23.
K. I. Kouros, C. Z. Chrysostomou, .Management of Market Surveillance Authorities for Construction Products. TOBCTJ, 14, 124-132 (2020). https://doi.org/10.2174/187483....
 
24.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 26 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, OJ L 218, 30–47 (2008).
 
25.
N. Labonnote, I. Depina, M. Veulemans, Development of a risk assessment methodology for market surveillance of building products. 5th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2017), Singapore, (2017). https://doi.org/10.5176/2301-3....
 
26.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2015.1165).
 
27.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.2015.2332).
 
28.
M. Łukasik, B. Michałowski, J. Michalak, Assessment of the Constancy of Performance of Cementitious Adhesives for Ceramic Tiles: Analysis of the Test Results Commissioned by Polish Market Surveillance Authorities. Appl. Sci. 10(18), 6561 (2020). https://doi.org/10.3390/app101....
 
29.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wykaz Badań Próbek Wyrobów Budowlanych. https://www.gunb.gov.pl/probki (accessed 27.10.2020).
 
30.
EN 1348:2007 „Adhesives for tiles. Determination of tensile adhesion strength for cementitious adhesives”, (2007).
 
31.
E. Szewczak, A. Piekarczuk, Performance evaluation of the construction products as a research challenge. Small error–big difference in assessment? Bull. Pol. Acad. Sci.: Tech. Sci. 64(4), 675-686 (2016). https://doi.org/10.1515/bpasts....
 
32.
M. Coarna, G. Guslicov, C. Stancu, C. Vlad, Interlaboratory test on adhesives for ceramic tiles in the last 5 years. 4th International Proficiency Testing Conference, Brasov, 17-20.09.2013.
 
33.
C. Stancu, The 10th edition of interlaboratory tests for adhesives for ceramic tiles – an anniversary edition. 7th International Proficiency Testing Conference, Oradea, 10-13.09.2019.
 
34.
ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing. (2010).
 
35.
E. Szewczak, A. Bondarzewski, Is the assessment of interlaboratory comparison results for a small number of tests and limited number of participants reliable and rational? Accred. Qual. Assur. 21(2), 91-100 (2016). https://doi.org/10.1007/s00769....
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top