Effectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement as based on static plate load tests
 
More details
Hide details
1
GEOGRUNT PPUP Sp. z o.o. w Tarnowie
 
2
Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
 
 
Publication date: 2023-12-07
 
 
Cement Wapno Beton 24(2) 116-125 (2019)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of several hundred static plate load tests on a soil subgrade stabilized with cement and on a mixture with cement, as well as on subgrade of pavement made on a soil subgrade or on embankments stabilized with cement. Secondary modulus of elasticity E2, which is a parameter of the bearing capacity, was measured. The results have shown that subgrade stabilized with cement reaches E2 ≥ 120 MPa. The greater effectiveness of stabilization concerned mixtures with cement (90% over 120 MPa value) than the cement-stabilized subgrade “in situ” (66%). Road pavement made of coarse aggregate build on the soil subgrade or on embankments stabilized with cement have shown high E2 values, and only 3% of measured values have been under 120 MPa, which proves the effectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement.
 
REFERENCES (21)
1.
W. Kurdowski, G. Kądzielawski, Pułapki w chemii cementu, Cement Wapno Beton, 85, 333–340 (2018).
 
2.
R. R. Kaczyński, Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017.
 
3.
Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych, Załącznik do zarządzenia nr. 31 GDDKiA (2014).
 
4.
J. Prusinski, S. Bhattacharja, Effectiveness of Portland cement and lime in stabilizing clay soils, Transport Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1652, 1, 215-227 (1999).
 
5.
Norma PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.
 
6.
C. Kraszewski, Charakterystyka wytrzymałościowa mieszanek kruszyw związanych hydraulicznie do stosowania w podbudowach drogowych, Drogi i Mosty, 3, 31-54 (2009).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami.
 
8.
T. Bardel, Ocena wyników badania płytą VSS kruszyw aluwialnych rejonu Tarnowa wykorzystywanego do budowy nasypów drogowych, Górnictwo i Geologia, 7, 2, 49-58 (2012).
 
9.
M. Sulewska, Nowoczesny sposób kontroli jakości zagęszczenia nasypów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo, 97, 307-314 (2003).
 
10.
L. Chen, D.-F. Lin, Stabilization treatment of soft subgrade soil by sewage sludge ash and cement, Journal of Hazardous Materials, 162, 1, 321-327 (2009).
 
11.
W. Cyske, I. Kluska, Porównanie właściwości wybranych środków do stabilizacji gruntów na budowie autostrady A1, Drogi i Mosty, 1, 5-16 (2007).
 
12.
K. Koś, Stabilizacja gruntów pylastych cementem z dodatkiem środka jonowymiennego, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71, 13-20 (2016).
 
13.
A. Tekielska, Geologiczno-inżynierska ocena wybranych gruntów jako podłoża autostrady A2 w rejonie Grodziska Mazowieckiego i wyniki badań nad polepszeniem ich właściwości, Przegląd Geologiczny, 56, 3, 253-257 (2008).
 
14.
S. Kolias, V. Kasselouri-Rigopoulou, A. Karahalios, Stabilization of clayey soils with high calcium fl y ash and cement, Cem. Concr. Comp., 27, 2, 301-313 (2005).
 
15.
K. Piechowicz, Stabilizacja gruntów na potrzeby posadowienia gruntowych dróg rolniczych. Dobór optymalnych mieszanek stabilizujących, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 16, 4, 57-71 (2016).
 
16.
B. Kamiński, M. Sobalak, A. Kozłowski, Stabilizacja piasków drobnych równoziarnistych Puszczy Noteckiej cementami portlandzkimi, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/1, 171-181 (2006).
 
17.
E. Zawisza, A. T. Gruchot, Wpływ stabilizacji cementem lub silmentem na wytrzymałość i mrozoodporność gruntu pylastego, Górnictwo i Geoinżynieria, 32, 1, 371-379 (2008).
 
18.
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - Wymagania Techniczne WT-5 (2010).
 
19.
K. Pytel, P. Trybalski, Wpływ komponentów na parametry betonów chudych w podbudowach drogowych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, V-VI, 60-62 (2013).
 
20.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
 
21.
H. Tremblay, J. Duchesne, J. Locat, S. Leroueil, Infl uence of the nature of organic compounds on fi ne soil stabilization with cement, Canadian Geotechnical Journal, 39, 3, 535-546 (2002).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top