Mineral binders for immobilization of heavy metals of medical waste burning ash
 
More details
Hide details
1
Politechnika Opolska
 
2
Górażdże CEMENT S.A.,
 
 
Publication date: 2005-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 10(3) 154-162 (2005)
 
 
REFERENCES (19)
1.
M. Palacios, A. Palomo, Alkali-activated fly ash matrices for lead immobilisation: com- parison of different leaching tests. Advan- ces in Cement Research Vol. 16, No 4, 2004, pp. 137-144.
 
2.
J. Deja, Immobilization of Cr6+, Cd2+, Zn2+ and Pb2+ in alkali-actived slag binders. Cement Concrete Research Vol 32, 2002, pp. 1971 - 1979.
 
3.
R. H. Rankers, I. Hohberg, Leaching tests for concrete containing fly ash - evaluation and mechanism. Waste Materials in Construction, Else- vier, Amsterdam 1991.
 
4.
A. Król, Pył stalowniczy jako składnik spoiw mieszanych. III Międzyna- rodowa Konferencja Naukowa "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych", Szczyrk 2004, s. 301-309.
 
5.
S. R. Hillier, C. M. Sangha, B. A. Plunkett, P. J. Walden, Long-term leaching of toxic trace metals from Portland cement concrete. Cement and Concrete Research Vol. 29, 1999, pp. 515-521.
 
6.
F. P. Glasser, Immobilization potential of cementious materials. Proce- eding of the International Conference on Environmental Implication of Con- struction Materials and Technology Developments, Maastricht 1994, pp. 77-86.
 
7.
G. Thevenin, J. Pera, Interaction between lead and different binders. Cement and Concrete Research Vol. 29, 1999, pp. 1605-1610.
 
8.
W. Nocuń-Wczelik, Immobilizacja metali ciężkich przez fazę C-S-H. Cement Wapno Beton nr 5, 1997, s. 188-191.
 
9.
J. Małolepszy, B. Kopia, Metody badań immobilizacji metali ciężkich w materiałach budowlanych. Cement Wapno Gips nr 5, 1994, s. 150-153.
 
10.
R. H. Rankers, 1. Hohberg, Leaching tests for concrete containing fly ash - evaluation and mechanism. Waste Materials in Construction, Else- vier, Amsterdam 1991.
 
11.
J. Zaręba, K. Rajczyk, A. Król, Wpływ rodzaju spoiwa cementowego na stopień immobilizacji metali ciężkich zawartych w szkodliwych odpa- dach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekologiczno-energetycz- ne kierunki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych, Lądek Zdrój 2001, s. 254-263.
 
12.
W. Rechenberg, S. Sprung, H. M. Sylla, A test method for the determi- nation of the leachability of trace elements from wastes bound with ce- ment. Waste Materials in Construction, Elsevier, Amsterdam 1991.
 
13.
W. Nocuń-Wczelik, Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów wapniowych. Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN/Oddział Kraków, Ce- ramika 59, Kraków 1999.
 
14.
F. P. Glasser, Application of cements to the treatment and conditioning of toxic wastes. 9th International Congress on the Chemistry of Cement, New Delhi 1992, s. 114-118.
 
15.
H. W. Reinhardt, Eliminowanie i wiązanie szkodliwych substancji przy użyciu cementu i betonu. Podstawy teoretyczne i stan światowej wiedzy w tej dziedzinie. Zement und Beton Nr 1, 1993, s. 3-7.
 
16.
PN-Z-15009:1997. Odpady stałe. Przygotowanie wyciągu wodnego.
 
17.
Rozporządzenie Ministra OŚZNIL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wpro- wadzane do wód lub do ziemi. Dz.U. nr 116, poz. 503.
 
18.
PN-EN 196-1., 1996 Metody badania cementu. Badanie wytrzymało- ści.
 
19.
M. J. A. Van der Berg, P. M. Eckhart, W. P. Bijl, Standarization of termi- nology, characterization methods, acceptance procedure and leaching tests for waste materials. Waste materials in Construction, Amsterdam 1991, pp. 265-273.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top