Stabilization of bottom sediments from the backwater of Czorsztyn Reservoir using hydraulic binding agent
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Water Engineering and Geotechnics, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Agricultural University in Cracow, 21 Mickiewicza Street, 31-120 Cracow, Poland
 
 
Publication date: 2016-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(4) 227-238 (2016)
 
 
REFERENCES (18)
1.
Dymkowski A., Lewandowski R. Rekultywacja wybranych stref brzegowych i częściowe odmulenie zbiorników Rożnów i Czchów. Gospodarka Wodna. Warszawa. Wydawnictwo Sigma-Not, 10, 420-423 (2001).
 
2.
Madeyski M., Bednarz J. Wykorzystanie osadów dennych wybranego zbiornika wodnego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Inżynieria Środowiska, 25, 283-292 (2004).
 
3.
Morris G.L., Fan J. Reservoir Sedimentation Handbook, Mac-Graw Hill Company Publishing, New York, 2009.
 
4.
Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T. (2010) Geotechnical and hydrodynamic conditions of transformation of the north banks of the Czorsztyn Reservoir during its life-time. Pieniny – Zapora – Zmiany – Monografi e Pienińskie, 2, 63-82 (in Polish, summary in English).
 
5.
Koś K. “Geotechnical characteristics of bottom sediments form Czorsztyn Reservoir’s backwater and possibilities of their usage for earthwork purposes” 5th Polish Conference of Young Geotechnicians, September 4-7, 2012, Wroclaw, Poland.
 
6.
Gorce 1:50 000, Compass Publishing (2010).
 
7.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 2002.
 
8.
Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2000.
 
9.
Pisarczyk S. Grunty nasypowe. Właściwości i geotechniczne i metody ich badania. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2004.
 
10.
PN-S-96012:1997 Roads. Base and ground improved with cement.
 
11.
Gąsiorowski S. Ulepszanie i stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 43, 64-66 (2012).
 
12.
Russo G., Dal Vecchio S., Mascolo G. Microstructure of a Lime Stabilised Compacted Silt. Experimental Unsaturated Soil Mechanics. Springer Proceedings in Physics. 112, 49-56 (2007).
 
13.
Majewski J., Pożyczka R, Wrzeski R. Ulepszanie i stabilizacja gruntów wapnem. Kruszywo. Wypełniacz. Wapno. Poradnik drogowo – budowlany. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego. Kraków, 2001.
 
14.
National Lime Association. Mixture Design and Testing Procedures for Lime Stabilized Soil. Technical Brief, 2006.
 
15.
PN-S-96011:1998 Roads. Lime stabilization for road purposes.
 
16.
PN-S-02205:1998 Roads. Earthworks. Requirements and testes.
 
17.
PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.
 
18.
Glinicka M.J. Właściwości geotechniczne gruntów spoistych z terenu Białegostoku wzmacnianych cementem lub wapnem. Drogi i Mosty. 4, 23-39 (2006).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top