The effect of superplasticizers and anti-foaming agents on the air entrainment and properties of the mix of self compacting concrete
 
More details
Hide details
1
School of Crystallography, Birkbeck College, University of London
 
 
Publication date: 2009-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 14(3) 133-147 (2009)
 
 
REFERENCES (17)
1.
G. Fagerlund, Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa 1997.
 
2.
T. Gorzelańczyk, Ocena metodami akustycznymi procesu niszczenia betonów samozagęszczonych, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska 2007.
 
3.
A. Grodzicka, Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.
 
4.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, The surface tension of cement paste and its affects on formation air bubbles, 6th Intern. Conf. AMCM’2008, Analytical Models and Concepts in Concrete and Masonry Structures, Łódź, 9-11.06. 2008.
 
5.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Wpływ napowietrzenia na właściwości reologiczne samozagęszczalnych mieszanek betonowych, X Sympozjum Naukowo-techniczne, Reologia w Technologii Betonu, Górażdże Heidelberg Cement Group, str. 113-124, Gliwice 2008.
 
6.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Wpływ superplastyfi katora na charakterystykę struktury porowatości i trwałość SCC, Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność, 13-15 października, Wisła, 2008, Polski Cement, str. 567-576, Kraków 2008.
 
7.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Wpływ superplastyfi katorów nowej generacji na zawartość powietrza w samozagęszczalnej mieszance betonowej, 54 Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, Krynica 2008.
 
8.
M. Mosquet, Domieszki nowej generacji, Budownictwo Technologie Architektura, numer specjalny str. 21-23, 2003.
 
9.
A. M. Neville, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
 
10.
V. S. Ramachandran, Concrete Admixtures Handbook. Properties, Science and Technology, Ed. V.S. Ramachandran, Noyes Publications, Park Ridge, New Jersey, USA 1995.
 
11.
E. Sakai, T. Kasuga, T. Sugiyama, K. Asaga, M. Daimon, Infl uence of superplasticizers on the hydration of cement and the pore structure of hardened cement, Cem. Concr. Res. 36, p. 2049–2053, (2006).
 
12.
J. Szwabowski, Reologia a urabialność betonu samozagęszczalnego, Cement Wapno Beton 70, s. 14, (2004).
 
13.
J. Szwabowski, B. Łaźniewska, Infl uence of the properties of selfcompacting concrete on the effect of air entrainment, The 9th International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, May 16-18, Vilnius, selected papers, str.182-189, Lithuania 2007.
 
14.
J. Szwabowski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, Wymogi względem parametrów struktury porowatości mrozoodpornego samozagęszczalnego betonu (SCC), Cement Wapno Beton, 74, s. 155, (2008).
 
15.
J. Szwabowski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, Zwiększenie napowietrzenia mieszanki pod wpływem działania superplastyfi katorów karboksylowych, Cement Wapno Beton, 74, s. 205, (2008).
 
16.
The European Guidelines for Self-Compacting Concrete, Specifi cation, Production and Use, May 2005, European Project Group. 2005. Available from Internet: http://www.efnarc.org/pdf/SCCG....
 
17.
B. Żydek, informacja ustna.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top