Determination of moisture penetration factor in the liquid phase of lime-sand brick
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 
2
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
 
Publication date: 2005-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 10(2) 85-91 (2005)
 
 
REFERENCES (16)
1.
J. Bochen, Ocena trwałości mineralnych tynków elewacyjnych na pod- stawie zmiany ich porowatości w warunkach przyśpieszonego starzenia. Materiały Konferencyjne IX Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka budowli w teorii i praktyce", Łódź, 2003, s. 67-71.
 
2.
M. Zgadło, Z. Piasta, Prognozowanie mrozoodporności ceramicznych materiałów budowlanych na podstawie ich właściwości kapilarnych, Inży- nieria i Budownictwo 2/1989, s. 56-57.
 
3.
M. Wesołowska, Wpływ krętości kapilar na proces wnikania wody w materiale ceramicznym, Materiały Konferencyjne IX Konferencji Nauko- wo-Technicznej "Fizyka Budowli w teorii i praktyce" Część 2; Łódź, 2003, s. 705-711.
 
4.
K. F. Fokin, Stroitelnaja tiepłotiechnika ograzdajuszczich czastiej zda- nij, Strojizdat, Moskwa, 1973.
 
5.
J. Wyrwał, J. Świrska, Problemy zawilgocenia przegród budowlanych, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, IPPT, War- szawa, 1998.
 
6.
A. V. Afonin, V. I. Nikitin, Wyczislenie kofficientow perenosa żidkoj vlagi v kapilarno-poristych stroitelnych materialach, Vestnik Brestkogo GTU "Stroitelstvo i architiektura", 1 (13), Brześć, 2002, s. 10-15.
 
7.
H. Garbalińska, Badania współczynników podciągania kapilarnego za- praw cementowych, Materiały konferencyjne VIII konferencji Naukowo- Technicznej, "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łodź, 2001, s. 89-97.
 
8.
W. Płoński, Problem wilgoci w przegrodach budowlanych, Wydawnic- two Arkady, ITB Warszawa, 1968.
 
9.
H. Garbalińska, Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowa- tego materiału budowlanego, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2002.
 
10.
A. Afonin, V. Nikitin, D. Szabanov, Ocenka parametrov vlagoprovod- nosti stroitielnych materialov dla teplotehniczeskih rasczotov, Vestnik BGTU "Vodohoziajstviennoje stroitelstvo, teploenergetika, ekologia, 2 (20), Brześć, 2003, s. 98-100.
 
11.
E. Brylska, J. Hejmo, Powstanie i właściwości "czarnego rdzenia" w ceramicznych materiałach budowlanych, Polski Biuletyn Ceramiczny, 80; Kraków (2003), s. 599-604.
 
12.
PN-EN ISO 9346 Izolacja cieplna - Wymiana masy - Wielkości fizycz- ne i definicje.
 
13.
M. Bomberg, Water flow through porous materials: Part I: Methods of water transport measurements, Part II: Relative suction model, Part III: Application of the relative suction model. Lund 1971-1972 (Rapport/Insti- tutionen for byggnadsteknik, Tekniska hogskolan Lund No. 19 -21).
 
14.
M. Leśniewska, J. A. Pogorzelski, Badania ruchu kapilarnego wody w niektórych materiałach budowlanych, Archiwum Inżynierii Lądowej, 22, Tom XXII, z. 2/1976, s. 333-343.
 
15.
G. Hedenblad, Moisture Pereability of Mature Concrete, Cement Mor- tar and Cement Paste. Division of Building Materials Lund Insitute of Tech- nology, Lund 1993.
 
16.
P. Mukhopadhyaya, K. Kumaran, N. Normandin, P. Goudreau, Effect of surface temperature on water absorption coefficient of building mate- rials, Journal of Thermal Envelope and Building Science, v. 26, no. 2, Oct. 2002, pp. 179-195.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top