Reduction of the porosity in hardened oilwell cement slurries by nthe usage of fi ne-grained additives
 
More details
Hide details
1
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
 
2
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
 
 
Publication date: 2016-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(5) 325-335 (2016)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The work was realized within The Statutory Works: a. Oil and Gas Institute – National Research Institute in Kraków b. Faculty of Drilling Oil and Gas; no. 11.11.190.555 task 2,
 
REFERENCES (24)
1.
Bensted, J., Smith, J. R. Oilwell Cements Part 5: Applications of fl y ash in well cementing, Cement Wapno Beton, 1/2008, 17-30, (2008).
 
2.
Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet A., Złotkowski A.: Infl uence of specifi c surface of lignite fl uidal ashes on rheological properties of sealing slurries, Archives of Mining Sciences”, 57, 313-322, (2012).
 
3.
Stryczek, S., Brylicki, W., Małolepszy, J., Gonet, A., Wiśniowski, R. Kotwica, Ł. Potential use of fl y ash from fl uidal combustion of brown coal in cementing slurries for drilling and geotechnical works, Archives of Mining Sciences, 54, 775-786 (2009).
 
4.
Brylicki, W., Małolepszy, J., Stryczek, S., Wiśniowski, R., Kotwica, Ł., Effects of modifi cation of alkali activated slag cementing slurries with natural clinoptilolite, Mineral Resources Management, 25, 61-76, (2009).
 
5.
Carter, L. G., Slagle, K. A. Study of Completion Practices to Minimize Gas Communication, Journal of Petroleum Technology, 24 (1970).
 
6.
Kremieniewski M. Proces migracji gazu w trakcie wiązania zaczynu cementowego. Nafta-Gaz, 3/2011, (2011).
 
7.
Kremieniewski M. Modyfi kacja przestrzeni porowej kamieni cementowych. Nafta–Gaz, 3/2012, 165-170 (2012).
 
8.
Kremieniewski M. Modyfi kacje receptur zaczynów uszczelniających w celu zminimalizowania przepuszczalności powstałych kamieni cementowych Nafta-Gaz 3/2014, 170-175 (2014).
 
9.
Tarabani S., Hareland G, New cement additives that eliminate cement body permeability. SPE 29269, 20-22 March 1995r.
 
10.
Tarabani S., Hareland G, New cement additives that eliminate cement body permeability, SPE Asia Pacifi c Oil and Gas Conference, 20-22 March, Kuala Lumpur, Malaysia (1995).
 
11.
Oskarsen R. T., Wright J. W., Walzel D., Analysis of gas migration yields recommendations for best cementing practices, World Oil 231, 33-39 (2010).
 
12.
Radecki S., Witek W., Dobór technik i technologii cementowania w aspekcie występowania migracji gazu. Nafta-Gaz, 9/2000, (2000).
 
13.
Kremieniewski M. „Ocena przepuszczalności kamieni cementowych pod kątem ograniczenia migracji gazu” Prace naukowe INiG – PIB, 196, Kraków 2014.
 
14.
Such P., Przestrzeń porowa skał łupkowych. Nafta – Gaz, 9/2012, 561-565 (2013).
 
15.
Hendel J., Złotkowski A., Stryczek S., Model stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do pomiarów przepuszczalności stwardniałego zaczynu uszczelniającego, zbudowany w oparciu o dynamiczną prasę fi ltracyjną HTHP. AGH Drilling Oil Gas, 28, 681-690, (2011).
 
16.
Habrat S., Raczkowski J., Zawada S. Technika i technologia cementowań w wiertnictwie. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1980r.
 
17.
Such P. Metodyka i interpretacja pomiarów porozymetrycznych. Praca niepubl. Kraków, 1994.
 
18.
Such P. „Model fi zyczny przestrzeni fi ltracji basenu czerwonego spągowca.” Prace IGNIG, Kraków. 1996.
 
19.
Szaj P. Wpływ wybranych dodatków mineralnych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 134, 285-294, (2012).
 
20.
Baofeng P., Kun L., Baomin W., Infl uence of carbon nanofi bers/silica fume on mechanical performance of cement mortars, Cement Wapno Beton, 82, 217-224, (2015).
 
21.
Shoukry H., Shebl S., Khalil I.S., Preparation of ultra-fi ne silica particles and their application for enhanced strength of cement mortar, Cement Wapno Beton, 81, 17-22, (2014).
 
22.
Nocuń – Wczelik, W., Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie, Polski Cement, Kraków, 2005.
 
23.
Dubois, N., Noik, Ch., Rivereau, A., Vernet, Ch., Improvement of low-permeable cement for zonal isolation at high-temperature conditions, Procc. of the 1999 SPE Int. Symp. on Oilfi eld Chemistry; Houston, TX, USA; 16 – 19 February 1999.
 
24.
Noik, Ch., Rivereau, A., Vernet, Ch., Novel cements materials for highpressure/high-temperature wells, Procc. 1998 Eur. Petr. Conf. EUROPEC. Hague, Neth, 20 – 22.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top