Extraction of calcium aluminates - C12A, and CA, in sodium carbonate solutions
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2005-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 10(1) 43-47 (2005)
 
 
REFERENCES (8)
1.
J. Grzymek, Patent polski nr 43444. Sposób wytwarzania wysokospraw- nego cementu portlandzkiego przy jednoczesnym otrzymywaniu tlenku glinu jako produktu ubocznego. Warszawa 1960.
 
2.
J. Grzymek, Patent polski nr 41976. Sposób wytwarzania wysokospraw- nego cementu portlandzkiego przy jednoczesnym otrzymywaniu tlenku glinu jako produktu ubocznego. Warszawa (patent niepublikowany), 1960.
 
3.
J. Grzymek, Patent polski nr 43443. Sposób wytwarzania samorozpa- dowego klinkieru krzemianu dwuwapniowego lub materiałów zawierają- cych go. Warszawa 1960.
 
4.
B. Weryński, Z. Konik, Ługowanie glinu z glinianów wapniowych. Ce- ment-Wapno-Gips 1 (1980).
 
5.
B. Weryński, Z. Konik, Ługowanie glinu z różnych frakcji ziarnowych samorozpadowego spieku. Cement-Wapno-Gips 8-9, 223 (1980).
 
6.
J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2, Chemiczne meto- dy analizy ilościowej. PWN, 1998.
 
7.
M. Wójcik, Wpływ temperatury i ultradźwięków na szybkość procesu ługowania glinu z glinianów wapnia i tworzenie się warstw produktów wę- glanowych. Praca doktorska, AGH, Kraków 2002.
 
8.
A.M. Ginstling, B.I. Brounsztejn, Ż.prikł.chim. 23, 1249 (1950).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top