Hot stage microscopy in determining the suitability of selected clay rocks from south-eastern Poland to manufacture lightweight aggregates
 
More details
Hide details
1
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 
 
Publication date: 2015-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(2) 79-87 (2015)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (18)
1.
K. Galos, P. Wyszomirski, Przetwórstwo termiczne surowców ilastych. [W:] Monografi a Surowce Mineralne Polski. R. Ney (red.). Tom Surowce skalne – Surowce ilaste, s. 307-326, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2004.
 
2.
T. Smakowski, R. Ney, K. Galos, Kruszywa Mineralne. [W:] Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2009, s. 483-510, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 
3.
W. Panna, P. Wyszomirski, R. Myszka, Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej ze złoża Dylągówka-Zapady (polskie Karpaty fl iszowe). Gosp. Sur. Min., 30, 2, 87-105 (2014).
 
4.
W. Panna, G. Prosowicz, P. Wyszomirski, Ocena zawartości smektytu w niektórych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych. Chemik 68, 7, 612-619, (2014).
 
5.
M. Kałwa, M. Bielecka, J. Stolecki, Badania wstępne w celu określenia przydatności do produkcji keramzytu próbek iłów z serii krakowieckiej. Prz. Geol., 22, 11, 259, 536-539 (1974).
 
6.
M. Kita-Badak, Łupki fl iszowe Karpat jako surowiec do produkcji lekkich kruszyw ceramicznych. Biul. Inst. Geol., 336, VI, 189-240 (1982).
 
7.
A. Ardakani, M. Yazdani, The relation between particle density and static moduli of lightweight expanded clay aggregates. Appl. Clay Sci., 93-94, 28-34 (2014).
 
8.
A. Ozguven, L. Gunduz, Examination of effective parameters for the production of expanded clay aggregate. Cem. Concr. Comp., 34, 781- 787 (2012).
 
9.
P. Wyszomirski, K. Galos, K. Wodnicka, Charakterystyka iłu zastoiskowego ze złoża Gniew jako surowca do produkcji keramzytu. Ceramika/ Ceramics, 91, 1339-1346 (2005).
 
10.
W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych. Wyd. UWND AGH, Kraków 2000.
 
11.
J. Latosińska, M. Żygadło, Modyfi kacja cech kruszywa keramzytowego odpadowym dodatkiem surowcowym. Ceramika/Ceramics, 91, 2, 1283- 1290 (2005).
 
12.
M. Bernhardt, H. Justnes, H. Tellesbø, K. Wiik, The effect of additives on the properties of lightweight aggregates produced from clay, Cem. Concr. Comp., 53, 233-238 (2014).
 
13.
R. Wyrwicki, P. Wyszomirski, Właściwości ceramiczne kopalin ilastych. [W:] Metodyka badań kopalin ilastych, [red.] H. Kościówko, R. Wyrwicki, s. 100-133, Wyd. PIG, Warszawa-Wrocław 1994.
 
14.
P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. Wyd. UWND AGH, Kraków 2007.
 
15.
L. Meier, G. Kahr, Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Clays Clay Miner., 47, 3, 386-388 (1999).
 
16.
G. Kahr G, Methoden zur Bestimmung des Smektitgehaltes von Bentoniten. Jahrestagung der DTTG Greifswald, 163-172 (1998).
 
17.
L. S. Pioro, I. L. Pioro, Production of expanded-clay aggregate for lightweight concrete from non-selfbloating clays. Cem. Concr. Comp., 26, 639-643 (2004).
 
18.
W. Bender, F. Händle, Brick und tile making. Bauverlag GmbH. Wiesbaden u Berlin 1982.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top