Evaluation of the effect of cement type on the carbonation of concrete and the corrosion of reinforcement in reinforced concrete samples
 
More details
Hide details
1
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 
 
Publication date: 2017-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 22(4) 311-319 (2017)
 
 
REFERENCES (30)
1.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod.
 
2.
Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 2. W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu. Polski Cement, PWN, Warszawa 2010.
 
3.
W. Grzmil, Z. Owsiak, Wpływ karbonatyzacji betonu samozagęszczającego się z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego na wybrane jego właściwości, Cement Wapno Beton 80, 137-144 (2013).
 
4.
L. Czarnecki, P. H. Emmons, Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Wydawnictwo Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2002.
 
5.
Z. Ściślewski, Ochrona konstrukcji żelbetowych, Warszawa, Arkady 1999.
 
6.
A. Zybura, M. Jaśniok, T. Jaśniok, Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, PWN, Warszawa 2011.
 
7.
A. Zybura, M. Jaśniok, T. Jaśniok, O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych. „Inżynieria i Budownictwo, 66, 519-525 (2010).
 
8.
J. Małolepszy, Trwałość betonów z cementów żużlowych, Konferencja Dni Betonu, Wisła 2002, 225–243.
 
9.
Z. Rusin, Technologia betonów mrozoodpornych, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.
 
10.
L. Czarnecki, J. Deja, K. Flaga, W. Kurdowski, J. Małolepszy, W. Radomski, J. Śliwiński, Mrozoodporność betonu w konstrukcjach mostowych, Budownictwo, Technologie, Architektura, 69, 66-69 (2015).
 
11.
T. Jaśniok, B. Słomka-Słupik, A. Zybura, Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji, Cement Wapno Beton, 81, 158-165 (2014).
 
12.
Z. Giergiczny, Cementy z dodatkami mineralnymi składnikiem trwałego betonu, Inżynieria i Budownictwo, 67, 275-279 (2010).
 
13.
Lea’s Chemistry of Cement and Concrete, Ed. by Peter C. Hewlett, London 2001.
 
14.
A.M. Neville, Właściwości betonu. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000.
 
15.
A. Łagosz, J. Deja, Ocena wpływu warunków pielęgnacji I stosunku w/c na szybkość procesu karbonatyzacji zapraw cementowych, Cement Wapno Beton, 79, 207-2016 (2012).
 
16.
J. Deja, Trwałość korozyjna spoiw o różnej zawartości granulowanego żużla wielkopiecowego, Cement Wapno Beton, 74, 280-283 (2007).
 
17.
S. Chłądzyński, A. Garbacik, Cementy wieloskładnikowe w budownictwie, Wyd. Stow. Producentów Cementu, Kraków 2008.
 
18.
S. Chłądzyński, Odporność betonów z cementów z dodatkami mineralnymi na zamrażanie w obecności 3% roztworu NaCl, Cement Wapno Beton, 72, 33-42 (2005).
 
19.
A. Bilodeau, V.M. Malhotra, Deicing salt scaling resistance of concrete incorporating supplementary cementing materials. CANMET researches, International Workshop on the Resistance of Concrete to Scaling Due to Freezing in the Presence of Deicing Salts, Quebec, August 1993, 191–228.
 
20.
J. Deja, Freezing and de-icing salt resistance of blast furnace slag concretes, Cem. Concr. Comp., 25,. 357-361 (2003).
 
21.
L. Afrani, C. Rogers, The effect of different cementing materials and curing regimes on the scaling resistance of concrete. Third Canadian Symposium on Cement and Concrete, Ottawa, Canada, 1993, 149–166.
 
22.
M. Jaśniok, T. Jaśniok, Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (cz. I). Charakterystyka procesu korozji zbrojenia w betonie, Przegląd Budowlany, 78, (2/2007), 20-25 (2007).
 
23.
M. Jaśniok, T. Jaśniok, Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (cz. III). Podstawowe badania elektrochemiczne, Przegląd Budowlany, 78, (6/2007), 30-36 (2007).
 
24.
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 
26.
W. Raczkiewicz, Zestaw pomiarowy GP-5000 jako przykład aparatury wykorzystywanej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 19, 85-91 (2014).
 
27.
A. Bobrowski, M. Gawlicki, A. Łagosz, W. Nocuń-Wczelik, Cement: metody badań, wybrane kierunki stosowania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 
28.
J. Deja, Freezing and de-icing salt resistance of blast furnace slag concretes, Cem. Concr. Comp., 25,. 357-361 (2003).
 
29.
K. Sisanphon, Development of blast furnace slag mixtures against frost salt attack, Cem. Concr. Comp., 32, 630-638 (2010).
 
30.
W. Raczkiewicz, W. Grzmil, Ocena betonu jako otuliny stali zbrojeniowej, Przegląd Budowlany, 85 (5/2014), 56-58 (2014).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top