Air void structure in relation to the frost resistance of air-entrained concrete by with microspheres
 
More details
Hide details
1
Politechnika Świętokrzyska
 
 
Publication date: 2011-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 16(5) 278-287 (2011)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The study has been fi nanced in part from the POIG 01.01.02-10-106/09 funds
 
REFERENCES (31)
1.
Copuroglu O., Schlangen E. Modeling of frost salt scaling. CCR 38 (2008) 27-39.
 
2.
DS 2426:2004 „Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1”, Danmark.
 
3.
Du L., Folliard K.J. Mechanisms of air entrainment in concrete. Cement and Concrete Research 35 (2005) 1463-1471.
 
4.
Flaga K, Bogacka M., Maliszkiewicz P. Cechy trwałościowe betonów mostowych na przykładzie obiektów mostowych autostrady A2 na odcinku Konin - Koło-Dąbie. MATBUD 2007.
 
5.
Giergiczny Z., Glinicki M.A. Sokołowski M., Zieliński M. Charakterystyka porów powietrznych a mrozoodporność betonów na cementach żużlowych. KILiW PAN. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008, str. 301-308.
 
6.
Glinicki A.M., Glinicki M.A., Mikulicki I. Ocena napowietrzenia betonów w nawierzchniach jezdni i parkingów. Drogi i mosty 1/2004, str. 5-23.
 
7.
Glinicki M.A. Europejskie wymagania na beton napowietrzony w klasie środowiska XF. Drogownictwo 3/2005, str. 86-88.
 
8.
Glinicki M.A. Metody ilościowej i jakościowej oceny napowietrzenia betonu. II Sympozjum Naukowo-Techniczne Trwałość betonu, Górażdże cement. Kraków 2008, str. 141-159.
 
9.
Glinicki M.A., Zieliński M. Diagnostyka mikrostruktury porów w betonie wbudowanym w konstrukcje i nawierzchnie. Konferencja Dni Betonu, Tradycja i nowoczesność, Wisła 2006, str. 331-338.
 
10.
Hale W. M., Freyne S. F., Russel B. W. Examining the frost resistance of high performance concrete. Construction and Building Materials 23 (2009) 878-888.
 
11.
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Kowalska D. Ocena parametrów struktury napowietrzenia betonów w nawierzchniach lotniskowych. Konferencja Dni Betonu. Wisła 2008, str. 719-727.
 
12.
Łaźniewska B. Teoretyczna praktyczna wartość parametrów struktury porowatości mrozoodpornego SCC. Krynica 2007, str. 111-118.
 
13.
Neville A. M.: Właściwości betonu. Wydanie czwarte, Polski Cement, Kraków 2000.
 
14.
Nowak-Michta A. Identyfi kacja porowatości napowietrzonych betonów z dodatkiem popiołu lotnego. Konferencja Dni Betonu. Wisła 2008, str. 441-450.
 
15.
Nowak-Michta A. Kompatybilność popiołów lotnych z domieszkami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Budownictwo z. 112. Gliwice, 2007, str. 177-184.
 
16.
ÖNORM B 4710-1:2002 „Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1)”.
 
17.
Ozyildirim C. and Sprinkel M. M.: Durability of concrete containing hollow plastic microspheres. ACI Journal, 79, Nr 4 July-August 1982, s. 307-311.
 
18.
Petersson P. E. Freez-Thaw Durability of Concrete. E&FN SPON, 1997. 211-221
 
19.
Pigeon M., Pleau R. Durability of concrete in cold climates. E&FN SPON, 1995.
 
20.
Pigeon M., Plante P., Plante M.: Air-Void Stability, Part I: Infl uence of Silica Fume and Other Parameters, ACI Materials Journal, V. 86, No. 5, Sept. -Oct. 1989, pp.482-490.
 
21.
Plante P., Pigeon M., Saucier F. Air-Void Stability, Part II: Infl uence of Superplasticizers and cement. ACI Materials Journal, V. 86, No. 6, November December 1989, str. 581-589
 
22.
PN-B-06265:2004. Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania,właściwości, produkcja i zgodność.
 
23.
PN-EN 206 - 1:2003. Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
24.
PN-EN 480-11:1998. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
 
25.
Rusin Z. Technologia betonów mrozoodpornych Polski Cement, Kraków 2002.
 
26.
Sommer H. Ein neues Verfahren zur Erzielung der Frost-Tausalz- Bestandigkeit des Betons. Zement und Beton, 22, Nr 4, s. 124-129 (1977).
 
27.
Szwabowski J.Z., Łaźniewska-Piekarczyk B. Znaczenie parametrów struktury porowatości samozagęszczalnego betonu odpornego na mróz. Cement Wapno Beton Nr 3/2008, str. 155-165.
 
28.
Szwabowski J.Z., Łaźniewska-Piekarczyk B. Zwiększenie napowietrzenia mieszanki SCC pod wpływem działania superplastyfi katorów polikarboksylanowych. Cement Wapno Beton Nr 4/2008, str. 205-215.
 
29.
Wawrzeńczyk J. Diagnostyka mrozoodporności betonu cementowego. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002.
 
30.
Wawrzeńczyk J., Molendowska A., Juszczak T.: Wpływ charakterystyk porowatości na trwałość mrozową oraz wytrzymałość betonów napowietrzonych. Ochrona przed korozją Nr 5s/A/2008, s. 281-286.
 
31.
Wymaganiach techniczne dla betonowych nawierzchni drogowych Etap III. IBDiM. Warszawa 2010.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top