The effect of reference cement on the value of fly ash pozzolanic activity index
 
More details
Hide details
1
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
 
 
Publication date: 2004-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 9(2) 307-311 (2004)
 
 
REFERENCES (11)
1.
S. Bastian, Betony konstrukcyjne z popiołem lotnym, Arkady, 1980.
 
2.
W. Kurdowski, Chemia cementu, PWN, 1991.
 
3.
Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński, Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Instytut Śląski, Opole, 2002.
 
4.
E. Raask, M. C.Bhasker, Pozzolanic activity of pulverized fuel ash, Ce- ment and Concrete Research, Vol 5, 1975, 363-376.
 
5.
PN-EN 450:1998 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontro- la jakości.
 
6.
W. Kurdowski, S. Peukert, Przyczynek do oceny własności pucolano- wych popiołu lotnego, Cement-Wapno-Gips, Nr 7-8, 211-214 (1970).
 
7.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgod- ności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 
8.
A. Katz, Fly-ash blended cement activated by a strong base, Proce- edings of the 10th International Congress on Chemistry of Cement, Go- thenburg 1997, Vol 3, 3ii083.
 
9.
Lea's Chemistry of Cement and Concrete, Reed Educational and Pro- fessional Publishing Ltd, 1998.
 
10.
F. Massazza, U. Costa, Aspects of the pozzolanic activity and proper- ties of pozzolanic cements. Il Cemento 1, 3-18 (1979).
 
11.
. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, pro- dukcja i zgodność.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top