The influence of anti-foaming agent on the properties of selfcompacting concrete
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
 
 
Publication date: 2010-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(3) 164-168 (2010)
 
 
REFERENCES (12)
1.
The European Guidelines for Self-Compacting Concrete, Specifi cation, Production and Use, May 2005.
 
2.
J. Szwabowski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, Wymogi względem parametrów struktury porowatości mrozoodpornego samozagęszczalne go betonu (SCC), Cement Wapno Beton, 75, 3 (2008).
 
3.
M. Mosquet, Domieszki nowej generacji, Budownictwo Technologie Architektura numer specjalny 2003.
 
4.
T. Gorzelańczyk, Ocena met odami akustycznymi procesu niszczenia betonów samozagęszczonych, rozprawa doktorska, Wrocław 2007.
 
5.
A. M. Neville, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
 
6.
A. Grodzicka, Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.
 
7.
E. Sakai, T. Kasuga, T. Sugiyama, K. Asaga, M. Daimon, Infl uence of superplasticizers on the hydration of cement and the pore structure of hardened cement, Cement and Concrete Research, 36, 2049–2053 (2006).
 
8.
G. Fagerlund, Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa 1997.
 
9.
J. Szwabowski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, Zwiększenie napowietrzenia mieszanki pod wpływem działania superplastyfi katorów karboksylowych, Cement Wapno Beton, 75, 4 (2008).
 
10.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Analysis of the infl uence of type, amount and way of introduction of anti-foaming admixture (AFA) on the properties of self- compacting concrete mix, Ninth International Symposium on Brittle. Matrix Composites, s. 265-274, Warszawa, 25-28 X 2009.
 
11.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Analiza wpływu domieszek przeciwpieniących na napowietrzenie i właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej, 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2009”, 20 - 25 września 2009 r., s. 431-438.
 
12.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Badania niepublikowane.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top