Study of cements initial setting time determination using curves of hydration rate evolution, measured by isometric calorimetry
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 
 
Publication date: 2015-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(6) 401-410 (2015)
 
 
REFERENCES (28)
1.
PN-EN 196-3 „Metody badania cementu – Oznaczania czasu wiązania i stałości objętości”.
 
2.
K. van Breugel „Numerical simulation of the effect of temperature on the maximum strength of cement-based materials”, “Thermal cracking in concrete at early ages”, RILEM Proceedings 25, s. 79-86, Munich 1994.
 
3.
J. Wawrzeńczyk, A. Kotwa „Możliwość oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą funkcji dojrzałości. Cement Wapno Beton, 82, 145-149 (2013).
 
4.
Q. Xu, J. Hu, J. M. Ruiz, K. Wang, Z. Ge “Isothermal calorimetrytests and modeling of cement hydration parameters.” Thermochimica Acta, 499, 91–99 (2010).
 
5.
P. Turcry, A. Loukili, L. Barcelo, J. M. Casabonne, „Can the maturity concept be used to separate the autogenous shrinkage and thermal deformation of a cement paste at early age?” Cem. Concr. Res., 32, 1443- 1450 (2002).
 
6.
J. Zach, M. Sedlmajer, J. Hroudova, A. Nevaril, „Technology of Concrete with Low Generation of Hydration Heat.” Procedia Engineering, 65, 296-301 (2013).
 
7.
S. M. Bushnell-Watson, J. H. Sharp, „Further studies of the effect of temperature upon the setting behavior of refractory calcium aluminate cements”, Cem. Concr. Res., 20, 623-635 (1990).
 
8.
P. Freiesleben-Hansen, E. J. Pedersen, „Maleinstrument til kontrol af betons haerdning“, Nordisk betong, 1, s. 21-25 (1977).
 
9.
J. Byfors, “Plain concrete at early ages”, Swedish Cement and Concrete Research Institute at the Institute of Technology, Fo 3:80, Stockholm 1980.
 
10.
P. Witakowski, “Termodynamiczna teoria dojrzewania. Zastosowanie do konstrukcji masywnych z betonu”, Inżynieria lądowa, z. 70, Politechnika Krakowska 1998.
 
11.
R. C. A. Pinto, S. V. Hobbs, K. C. Hover, “The Maturity Approach in Concrete Technology – Going Beyond Compressive Strength” Fifth Canmet/ ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology” aci SP-200, s. 749-768, 2001.
 
12.
Z. Jamroży, „Beton i jego technologie”, PWN Warszawa – Kraków 2000.
 
13.
C. H. Bland, J. H. Sharp, “A conduction calorimetric study of gasifi er slag-portland cement blends”, Cem. Concr. Res., 21, 359-367 (1991).
 
14.
Z. Kurnik, „Metoda penetrometru do oznaczania początku wiązania betonu i jej przydatność w budownictwie”, Archiwum Inżynierii Lądowej, 1-2 (1969).
 
15.
A. Nonat, J-C. Mutin, S. P. Jiang, „Physico-Chemical Parameters Determining Hydration and Particle Interactions Setting of Silicate Cements”, 10th ICCC, Vol. 2, 2ii053, p. 8, Göteborg 1997.
 
16.
G. Levita, A. Marchetti, G. Gallone, A. Princigallo, G. L. Guerrini, “Electrical properties of fl uidifi eld Portland cement mixes in early stage of hydration”, Cem. Concr. Res., 30, 923-930 (1990).
 
17.
L. Wiegman-Ho, The kinetics of the hydration of cement, investigated by an electrical resistance method”, Adv. Cem. Res., 13, 3, 91-100 (2001).
 
18.
S. M. Bushnell-Watson, J. H. Sharp, “On the cause of the anomalous setting behavior with respect to temperature of calcium aluminate cements”, Cem. Concr. Res., 20, 677-686 (1990).
 
19.
D. P. Bentz, Blending different fi neness cements to engineer the properties of cement-based materials, Mag. of Concr. Res., 62, 327–338 (2010).
 
20.
J. Hua, Z. Ge, K. Wang, “Infl uence of cement fi neness and water-tocement ratio on mortar early-age heat of hydration and set times”, Constr. Build. Mat., 50, 657–663 (2014).
 
21.
M. Gawlicki, W. Nocuń-Wczelik, Kalorimetry in the studies of cement hydration. Setting and hardening of Portland cement–calcium aluminate cement mixtures, J. Therm. Anal. Calorim, 100, 571-576 (2010).
 
22.
S. Kubica, „Wpływ domieszek fosforanowych na wybrane właściwości zapraw i betonów”, Praca doktorska, ITB, Warszawa 1995.
 
23.
D. N. Winslow, J. M. Bukowski, J. F. Young, “The early evolution of the hydrating cement”, Cem. Concr. Res., 24, 1025-1032 (1994).
 
24.
W. Kurdowski, „Chemia cementu i betonu”, Polski Cement, Kraków 2010, PWN, Warszawa 2010.
 
25.
H. F. W. Taylor, “Cement Chemistry”, 2-nd edition, Thomas Telford, London 1997.
 
26.
A. Borowski, M. Gawlicki, A. Jagosz, red. W. Nocuń-Wczelik, „Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania”, AHG, Kraków 2010.
 
27.
P. Witakowski, D. Czamarska, J. Bobrowicz, „Skomputeryzowany układ pomiarowy do pomiarów kalorymetrycznych”, Cement Wapno Gips, 61, 182 (1991).
 
28.
E. Wirquin, M. Broda, B. Duthoit, “Determination of the apparent activation energy of one concrete by calorimetric and mechanical means: influence of a superplasticizer”, Cem. Concr. Res., 72, 1207-1212 (2002).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top